Säännöt

SÄÄNNÖT

1) Yhdistyksen nimi on Massaräätälit ja kotipaikka on Helsinki.

2) Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten yritysten ja niiden ulkomailla sijait­sevien tytäryritysten yleisiä kilpailuedellytyksiä lisäämällä uusimpien ja parhaiden liiketoi­mintamallien ja -menetelmien tunnetta­vuutta ja soveltamista sekä edistää niiden kehittä­mistä ja vaikutusten tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää kokouksia, juhlia, seminaareja ja muita valistustilaisuuksia
  • järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja
  • levittää aiheeseen liittyviä julkaisuja
  • jakaa apurahoja ja stipendejä alan tutkimukseen
  • harjoittaa yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyk­siä.

3) Yhdistykseen voi liittyä vapaamuotoisella hallitukselle osoitetulla hake­muksella, jossa tu­lee esittää perustelut jäseneksi valinnalle. Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet vähintään kaksi kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt voivat liit­tyä myös kannattajajäseniksi.

Kokopäivätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijajäseniksi.

Painavista syistä yksityishenkilö voidaan kutsua elinikäi­seksi kunniajäseneksi.

4) Kullakin varsinaisella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen jäsenkokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole ääni­oikeutta.

Yhteisöjäsentä edustaa jäsenrekisteriin merkitty henkilö.

5) Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon voidaan valita varsinaisia jäseniä tai kunniajä­seniä. Jäsenkokous valitsee hallitukseen vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä.

Hallitus valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen­johtajan. Jos hallituk­seen valitaan vain kolme henkilöä, valitaan lisäksi yksi varajäsen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvit­semansa toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta aiheen tullen tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheen­joh­taja ja kaksi muuta jäsentä ovat paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen­johtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6) Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

7) Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen jäsenkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen jäsenkokousta.

8) Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kirjalliset kutsut lähetään viimeistään kymmenen päivää ennen jäsenkokousta postitse tai sähkö­postitse jäsenrekisteriin merkittyihin osoitteisiin.

9) Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista jäsenkokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi- toukokuussa ja syyskokous syys- joulu­kuussa hallituksen määräämänä päivänä.

10) Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistami­sesta ja sitä koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhdis­tyksen hallitukselle ja muille toimihenkilöille.

11) Syyskokouksessa hyväksytään hallituksen esitys seuraavan vuoden toiminta­suunnitel­maksi ja siihen liittyvä tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudet erikseen henkilö-, yhteisö- ja opiskelijajäsenille. Kun­niajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaita.

Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus seuraavalle tilikaudelle. Samoin valitaan joko kaksi tilintarkasta­jaa tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhdistyksen jäsen voi vaatia asian käsittelyä jäsenkokouksessa. Hänen on toimitettava kirjallinen vaatimuksensa hallitukselle niin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12) Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että asiaa kä­sittelevän jäsenkokouksen äänistä vähintään kolme neljäsosaa kannattaa ehdo­tusta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään sääntöjen mukaiseen tarkoituk­seen asiaa käsittelevän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuk­si varojen käytöstä päätetään samoin.